...
آقای بنفش رو به خانوم صورتی کرد و هیچی نگفت.
آقای مداد رنگی هم سر به بیابان گذاشت و به غار پناه برد.
تراش گم شده بود. آقای مداد رنگی کم رنگ و کند شده بود.
آقای بنفش همیشه بنفش ماند
خانوم صورتی رژیم غذایی عجیبی اتخاذ کرد و سرانجام رنگ پوستش قرمز شد.
خانوم صورتی هیچ وقت هیچ طرحی را رنگ نکرد تا کسی نفهمد او قرمز نیست و صورتی است.
غار سرد بود و تارک و خاکستری.
ولی آقای مداد رنگی را داشت.