...
آخه تو این هیری ویری همین مونده بود که شتره بیاد دم خونه ی آدم بخوابه. ولم کنین.