...
مرگ چیز عجیبیه. مرگ چیز ترسناکیه. مرگ چیز قوی‌ایه.
مرگ حقه.