...
بارباپاپا هم جعبه ابزارش رو گم کرد و دیگه هیچ وقت عوض نشد.

پروفسور بالتازال عاشق شده بود و علم و دانش رو ول کرد.

عمو جغد شاخدار هم روان پریشانه هی سرش رو مثل یه دارکوب به درخت حاجت میکوبید تا شاید برفکای تو سرش کنار برن و تصویر رویاهاش صاف شه.

همه خل شده بودن. بنر (شاید هم بنل) گم.