...
ماهیه نفس نفس زد و گفت: به من پناه بده.
باله هاش داشتن میلرزیدن. ناز شده بود.