...
عرض میکردم خدمتتون ...

خورشید خانوم خورشید خانوم
شب اومده خاستگاری
ما رو فراموش نکنی
رو قلبمون پا نذاری

خورشید خانوم یه وقت نری
کنیز دیو شب بشی
ساده نشی گول نخوری
همسر میرغضب بشی

تو قصر دیو شب باید
با بی چراغی سر کنی
این همه عاشقو باید
دوباره در به در کنی

ما عمریه خاطرخواهه
نور شمائیم به خدا
دنباله یک رشته از اون
موی طلاییم به خدا

خورشید خانوم خورشید خانوم
خواستگارت قلابیه
به فکر قیچی کردنه
اون موهای آفتابیه

خورشید خانوم باور نکن
این کلکه دوباره رو
خیلی وقته میشناسین
این شب بی ستاره رو

این شب تاریک کلک
هفتصد و هفت تا جون داره
میمیره اما دوباره
تو قصرمون پا میذاره

خورشید خانوم طلوع کنین
که این شب اینجا بمونه
خروس واسه طلوعتون
دوباره آواز بخونه

:)