...
یکی بود،
یکی نبود،
غیر از خدای مهربون ،
زیر گنبد کبود،
یه حاجی بود،
یه گربه داشت،
گربه شو خیلی دوست میداشت ...