...
هذیون نگو اینقدر
نه من هذیون نمیگم
ما هذیون نمیگیم.
ما گربه های فضایی هستیم.

-- تام یورک، دقیقه ی سه، ثانیه سی و چاهار