...
البته اینم بگم
درسته که این شتریه که در هر خونه ای میخوابه
ولی تو این هیری ویری ،
شترم با بارش گم میشه

بعله.