...
بعد از یه شب تا صبح وول زدن تو آرشیو میلها و گوش کردن به نصف پیغام تلفن های سیو شده ی سه سال اخیر، ... فقط: On an Island; از ثانیه ی 2:15 آهنگ Castellorizion تا آخر خود ترک On an Island.

همین.