...
باب دیلان٬ از نزدیک .. کنسرت یه جوری بود. دیدنشم یه جوری بود. یه جوری که نمیتونم تو وبلاگ بنویسم٬ باید گفتنم صدا داشته باشه. خوب بود. خوب بود.

How does it feel
How does it feel
To be on your own
With no direction home
Like a complete unknown
Like a rolling stone?