...
عطرمو عوض کردم. با خودم آشتی شدم. خیلی نرم و پُر و سردِ خوبیه.