...
من اسم ماشین جدیدمو در راستای همون اسم گذاری‌های قبلی گذاشتم غلوم؛ ولی این همخونه‌ایم عقیده داره اسمه بهش نمیاد. به نظر من که غلوم خیلیم بهش میاد. خیلیم اسم شیکیه.