...
دو تا حس هستن که عمیقن واسه من؛ یکی حس کوچولو شدن و معصوم شدن و صاف شدن، یکی هم حس پیر شدن و سنگین شدن.

چه که عمق گرفتم این روزا دوباره.