...


اعترافی بایدم ..
   « من فلسفه‌ای دارم
   یا خالی ٬ و یا لبریز ...»