...
خواب دیدم داریم عروسی میکنیم؛ بعدش تو یه هو هوس میکنی ابروهای منو برداری! بعدش من هی دارم کرم میریزم اون زیر تو هم یه هو دستت خط میخوره گند میزنی به ابرو ضایع میشه خیلی فجیع! بعد بقیه رو میپیچونیم خودمون خودمونو میدزدیم عروسی رو به هم میزنیم. توی راهم که داریم فرار میکنیم هی با هم دعوا میکنیم و تو سر و صورت هم میزنیم سر اینکه تقصیر کی بود و چی بود ... قرار عروسی بعدی رو هم میذاریم هروقت ابروی من دراومد دوباره! البته اگه تا اون موقع هنوز با هم دوست و اینا بودیم ...