...
آقای من به آقای خودم نگاهی میکند و میگوید خودت باش. آقای خودم از اینکه خودش نیست خسته است. آقای خودم به آقای من نگاهی میکند و پوزخندی میزند و صدای آهنگ را زیاد میکند و به سقف خیره میشود.

من خسته‌ام.