...
هیچ چی بد تر از این نیست که زنگ بزنی به مامانت بگی میخوام بیام ایران ، بعد اون بهت بگه نه نیا.