...
در جستجوی تکه های دور دیروز
من،
بر آستانه ی کودکی ام می ایستم
و میخوانم
و میطلبم
سایه هایی که در پایان روز میرقصند ...

نگاهم کن
نگاهت دور است
ولی سنگین
نگاهم کن
نگاه سردت خالی ست ...