...
....
نه ریرا جان، نامه ام باید کوتاه باشد ،ساده باشد، بی حرفی از ابهام و آینه ،از نو برایت می نویسم :
حال همه ما خوب است،
اما ...
تو باور مکن.