...
سامورایی ها اومدند.
فرار کنین.
برین تو غار.
برین.
برین.
منم میام.