...
خواب دیدم جنگ جهانی دومه. منم زنجیر چرخ تانکم. نمیدونم چه جوری تونستم این خوابو ببینم. ولی دیدم.