...


میپرسد کی بر میگردی؟
- کجا؟ ایران؟
- اوهوم .. کشورت ..
هیچ نمیگویم. او خارجی‌ست. نمیفهمد. سالهاست که من هم تلاش نمیکنم چیزی را به کسی بفهمانم. امروز که مثل هر روز از پشت لوله‌های اینترنت اخبار ایران، کشورم، را مرور میکنم ، باز هم آن احساس قدیمی سراغم می‌آید.
چیزی در من هست که از چیزی دیگر متنفر است. تلخ تر آنکه من به هر دوی آنها تعلق دارم.

حوصله نوشتن هم ندارم. نوشتن دردی را درمان نکرده و نمیکند.

باربط و بی ربط:
لینک ۱
لینک ۲
لینک ۳
لینک ۴
.
.
.