...
ماهی قرمز آسمونی محله مون٬
که بهتین و قشنگ‌ترین ماهی قرمز آسمون همه ی محله هاست٬
تولدش مبارک :*Willie Nelson: Funny How Time Slips Away