...


20 اردیبهشت سال 1386 ، چهارده ایرانی دوچرخه سوار پیام صلح ودوستی مردم ایران را به مردم پنج کشور ایتالیا ، فرانسه ، آلمان ، انگلیس و آمریکا می رسانند که اعلام می کنند :

  • ما ایرانیان خواهان صلحیم.
  • ما ایرانیان دیگر مردم جهان را دوست می داریم .
  • ما ایرانیان خواهان پیوستن به جامعه جهانی هستیم.

    بیانبه کامل را اینجا بخوانید.