...
میخوابی
خواب میبینی
بیدار میشی
میترسی
حتی شاید چند قطره ی خشک.

شکستن یک لحظه ست،
همون لحظه ای که شکستن رو باور میکنی
و هر چه باورت عمیق تر و قدیم تر ، شکستنش سنگین تر و تیز تر.

و این شعر ...


I'll drown my beliefs
To have you be in peace
I'll dress like your niece
To wash your swollen feet

Just don't leave
Don't leave

I'm not living
I'm just killing time
Your tiny hands
Your crazy kitten smile

Just don't leave
Don't leave

And true love waits
In haunted attics
And true love lives
On lollipops and crisps

Just don't leave
Don't leave

Just don't leave
Don't leave