...
کرم را با ناخن از وسط نصف میکنید
کرم دور انگشتتان میپیچد، نشانه از درد کشیدن
کرم را به سر قلاب میکشید
کرم دور قلاب حلقه میزند، شاید باز هم نشانه ای از درد کشیدن
نخ قلاب را میکشید و کرم را درون برکه می اندازید
کرم در سردی آب روان برکه آرام میگیرد
ماهی می آید
کرم را به دندان میگیرد
کرم را میجود
شاید در آخرین لحظه کرم دور دهان ماهی هم میپیچید
قلاب به دهان ماهی میچسبد
ماهی کرم خورده را از آب بیرون میکشید
کرم میمیرد
ماهی بعد از کرم میمیرد
و هنگام مردن خود را به زمین میزند
شاید از صخره ی خاکی کنار برکه ، قطره آبی برای نفس کشیدن طلب میکند
کسی چه میداند
ماهی کرم را خورد و مرد
مرد ماهی را میخورد
و منتظر نوبتش میماند
و شب هنگام خواب یاد نگاه کرم می افتد هنگامیکه دور انگشتانش پیچید.