...
نسیم نام جعبه ایست٬ شاید قرمز. شاید آبی.
نسیم نام دختری است٬ دختری از جنس جعبه.
نسیم نام جعبه‌اش را نسیم گذاشت. جعبه نامی برای نسیم نمیشناخت
زندگی نسیم ساده بود. هر روز زندگی کردن نسیم خلاصه میشد در تکه سنگی کوچک. شاید براق٬ شاید کدر٬ شاید سفید٬ شاید سیاه٬ شاید رنگی. هر روز که نسیم احساس زندگی میکرد تکه سنگی از خیابان و بیابان زندگیش میچید و در جعبه می‌انداخت
و تنها هراس زندگی نسیم ترس از روزی بود که جعبه پر میشد
و جعبه جای هیچ سنگ دیگری نداشت
و نسیم هر شب با فکر روزی به خواب میرفت که آخرین تکه سنگش را در جعبه میگذارد ..