...
گاهی یک صدای دور، حتی دور تر از آواز هزار اقیانوس، حتی اگر از هزار سیم و ابر و ماهواره هم که گذشته باشد میتواند زندگی را هنوز معنی کند.
تصویر هفتم: شاید انتظار، شاید تو
تصویر هفدهم: ملپومین من، تو.
جاودی من: می‌پرستمت، هرچه‌ هم که ندانی.