...
...
روی کتاب
تصویر ساعت شنی‌ ست
می‌چرخم
دور خودم میچرخم
ثانیه هدر میدهم
برای نرفتن ...