...
خنک آن قماربازی که بباخت آنچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر