...
آقا صدای تیراندازی میومد و تظاهرات. مام نردبونو گذاشتیم همین جوری رفتیم بالا ببینیم کی به کیه. به اون بالاها که رسیده بودیم فهمیدیم مستیم. همه لیلیپوت شده بودن. بادبونا رو کشیدن که را بیفتیم. مام هول شدیم افتادیم. حیف شد، مردیم.
شت!