...
خوشبختی؟
ترس.
مرگ.
عشق.
معنی.

و در دادگاه آنان بودند که خاکشان بوی خون میداد و پنجه هاشان بوی خاک ...