...
در ها
در ها
در ها
دیوار ها
دیوار ها
پنجره ها
پنجره ها
دیوارها
پرده
پرده
پرده
دیوار
پنجره
دیوار
و خرابه

خواب دیدم میان خرابه ای ایستاده‌ام و دنبال چیزی میگردم که دیگر نیست.
دری و دیواری که فقط ازشان خرابه ای مانده‌ست.

و باد
و نور
و سردی هوا
و خورده‌های شیشه
و مانده‌های آینه
و آجر
و خرابه

خرابه‌ها