...
میگه عاشقونه بنویس
میگم میترسم بخونه بفهمه
یا بخونه نفهمه
یا اصلا نخونه
میگه پس میخوای چی کار کنی؟
بپوسی یا فراموش کنی؟
فکر میکنم
یاد پیرمرد نقاش تو ocean sea میوفتم
میخوام برم با آب دریا، نقاشی دریا رو بکشم
وقتی که بوم نقاشی خشک شد،
مهم نیست کسی دیگه دریا رو نبینه،
مهم اینه که دریا اونجاست
به رنگ بیرنگ خودش
از خواب که بیدار میشم
عرق کردم
خواب میبینم
غرق شدم.
توی خواب از خواب بیدار میشم
و باز هم غرق میشم