...
مورچه ها رو نکشید. اگه میکشید خلاقانه بکشید، زیاد زیادم بکشید. تو زمستون بکشید.
لنا رو نکشید. مارتا و سارا رو بکشید، ولی بکشید.
دست از سر کچل هنری هم بردارید به جاش دان رو کچل کنید و رو فرق سرش یه تیرانوساروس تاتو کنید.
باشد تا رستگار شوید.