...
کودکی میمیرد
مردی زاده میشود
مردی میمیرد
کودکی در آینه میشکند.

پ.ن. امروز، عنکبوتی را کشتم که دور جنازه ی دختری تار تنیده بود. عنکبوت، آرام مرد.