...
آخه پدرت خوب ، مادرت خوب ، من دو هزار و چهارصد و هفتاد و پنج کالری رو تو روز از کجا بیارم؟ گیرم اونو آوردم کونشو از کجا بیارم؟

سخته زندگی به خدا.