...
من خیلی خوشبختم که با جین جین زندگی میکنم و همدیگه رو دوست داریم. اسم بچه مون رو هم قراره بذاریم جیندونه. مهمم نیست که پسر باشه یا دختر. هر چی قسمت شد، شد. بچه جنسیتش مهم نیست. مهم اینه که بچه خود آدم نباشه و مهم تر اینکه پایه های زندگی های شکننده رو بچه ست که محکم میکنه.