...
نود در صد آدمایی که کلا فکر میکنن، تو حموم به روابط رمانتیکشون فکر میکنن، تو دستشویی به زندگیشون. از خودم نمیگم، آمار جمع کردم.