...
1- ورژن هایمان با هم میجنگند.
2- خشک شده ام.
3- کادوی تولد برایش اسب خریدم.
4- کاکتوسم را به آب اقیانوس انداختم. خارهایش را نگه داشتم.
5- در جزیره گم میشویم.
6- خیاط تنهاست.