...
از میان نامه های منتظر: تصویر هفدهم؛ من، تو، و نامه های خودمانی
تصویر هجدهم؛ من مینویسم. تو نخوان
تصویر نوزدهم؛ تو میبافی، من میپوشم.
تصویر بیستم؛ تو نگاه، من کلمه.
تصویر بیست و یک؛ در رویاهایم گم شدی. نیستی. کجایی؟