...
ابرا تو آسمون میدوان. هی شکلشون عوش میشه. من میشمرم. نمیگمم چیو. ولی ابرا رو نه.