...
که اون بیداره و داره در رو نیگا میکنه
معلوم نیست خوابه و بیداره یا بیداره و خوابه
هر چی هست خیلی دوست داشتنی و کوچیکه
که همونطوری که همه خوابن آروم بری و همون طور که نگات میکنه بالای کنار لبش رو روی زیر گونه ش ببوسی
بوسه ی نرم
و کوتاه
و با پشت دستت .. که نه پشت انگشای دستت خط کوچیکی از روی پیشونیش بکشی و از کنار شقیقه و گوشش رد کنی تا روی گردنش
که نگاش کنی واسه چند ثانیه ی کوتاه
که برگردی در و ببندی
و بری
و بدونی که به زودی میفهمه که عاشقت شده