...
راز
کوتاه است
راز، همیشه، کوتاه است

«شاید حتی کوتاه‌تر از عمر برف زیر گرمی آفتاب زمستانی»