...
مرگ ترسناکه
مرگ خیلی ترسناکه
زندگی هم ترسناکه
ولی تلخ و شیرین داره
مرگ تلخ و شیرین نداره
مرگ فقط ترسناکه
و نزدیک
و ترسناک