...
از میان نامه های منتظر: تصویر بیست و دو؛ از خودم مینویسم. به تو مینویسم.