...
از میان نامه های منتظر: تصویر بیست و سه؛ سال نو، شاید سال ما، شاید مبارک.