...
یه سیگار بهم داد.
سیگار کشیدیم.
سرد بود. گفت بریم تو.
برای اینکه بوی سیگارش بره، از کیفش عطرشو در آورد و به خودش عطر زد
عطرش .. کول واتر بود.
کول واتر!
فکرشو بکن ...