...
آقای حکایتی
اسم قصه گوی ماست
قصه هایی رنگارنگ
رنگ و رنگ
سیاه و سفید
سیاه
سفید
آقای حکایتی
آقای حکایتی